VINDEX- WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

Szanowni Państwo Firma Vindex ma zaszczyt zaoferować Państwu kompleksową obsługę wierzytelności . Mamy nadzieje ,że dzięki naszej stronie znajdą Państwo potrzebne informacje oraz pomoc Nasza działalność Firma Vindex zajmuje się kompleksową obsługą wierzytelności prowadzoną na zlecenie Klienta, prowadzimy również usługi detektywistyczne. Specjalizujemy się w: Prewencji windykacyjnej. Windykacji prewencyjnej. Windykacji przedsądowej . Windykacji sądowej. Windykacji komorniczej. Windykacji pokomorniczej. Dokładny opis każdej z czynności znajdziecie Państwo w dziale oferta . Naszym klientom zapewniamy: -systematyczny kontakt, -ustne raporty o postępach w negocjacjach, -miesięczne sprawozdania pisemne, -rozliczenia końcowe.

Dane firmowe

Adres: Frycza Modrzewskiego 5B83-000 Pruszcz Gdański

Tel: +48.0793009990

NIP: 5841823470

OFERTA

Windykacja przedsądowa
-nawiązanie kontaktu z dłużnikiem w ciągu 12 godzin od przyjęcia zlecenia.
-telewindykacja.
-windykacja terenowa.
-weryfikacja urzędowej dokumentacji rejestrowej dłużnika.
-określenie przyczyn zaległości płatniczych.
-monitoring spłaty wierzytelności.

 


Windykacja sądowa
-inicjowanie procesu sądowego.
-zastępstwo procesowe Zleceniodawcy w postępowaniu sądowym.
-nadzór nad właściwym przebiegiem postępowania sądowego do czasu uzyskania tytułu wykonawczego.

 


Windykacja komornicza :

-inicjowanie egzekucji prowadzonej przez komorników sadowych.
-zastępstwo procesowe Zleceniodawcy w postępowaniu egzekucyjnym.
-wspomaganie działań komorniczych zmierzających do pełnego zaspokojenia roszczeń wierzyciela.
-nadzór poprzez windykatorów terenowych nad prawidłowością procesu egzekucji z majątku dłużnika
Windykacja pokomornicza
Skutecznie prowadzimy windykację wierzytelności trudnych (kilkuletnich),które z przyczyn leżących po stronie dłużnika nie zostały odzyskane w ramach postępowania egzekucyjnego (postępowanie zostało zakończone wydaniem postanowienia o umorzeniu egzekucji ze względu na jej bezskuteczność).
W takich sprawach kontynuowany jest proces monitowania dłużnika , aktualizacja danych i sprawdzenie stałej kontroli nad jego sytuacją majątkową poprzez czynności zmierzające do wyjawienia majątku oraz prowadzony jest pełny proces windykacji.

Usługi detektywistyczne
-wywiady gospodarcze przedsiębiorców pozwalające ocenić m.in. stan majątkowy,źródła finansowania,kondycje finansową i wiarygodność sprawdzanego podmiotu jako partnera stosunkach gospodarczych, w tym badanie aktualnej sytuacji prawnej, finansowej i majątkowej.
-wywiady środowiskowe polegające na obserwacji osób fizycznych i prawnych( w tym zachowań,trybu życia,funkcjonowania, prowadzonej działalności ) oraz mienia, z dokumentowaniem ujawnionych informacji i dowodów.
-poszukiwania osób zaginionych i ukrywających się ( np. dłużnicy uchylający się os spłaty zobowiązań pieniężnych ), ustalenie informacji o osobie ( np. miejscu pobytu, zameldowania, pracy ) oraz mienia.
-poszukiwanie i zbieranie informacji na potrzeby własne przedsiębiorców i osób prywatnych w celu ewentualnego wykorzystania w postępowaniach przed organami wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych, cywilnych,


ZMIANA DŁUŻNIKA:
Kodeks cywilny zezwala także na tzw. przejęcie długu. Wtedy osoba trzecia wstępuje na miejsce dłużnika, który zostaje z długu zwolniony. Przejęcie długu może nastąpić:
- przez umowę między wierzycielem a osobą trzecią za zgodą dłużnika; oświadczenie dłużnika może być złożone którejkolwiek ze stron,
- przez umowę między dłużnikiem a osobą trzecią za zgodą wierzyciela; oświadczenie wierzyciela może być złożone którejkolwiek ze stron; jest ono bezskuteczne, jeżeli wierzyciel nie wiedział, że osoba przejmująca dług jest niewypłacalna.
EGZEKUCJA:
Termin pochodzi od łac. exsecutio, oznaczającego wykonanie kary, a także przymusowe ściągnięcie należności. W dzisiejszym języku prawnym jest to pojęcie z zakresu procedury administracyjnej i cywilnej. Procedura karna, pominąwszy orzeczenia co do roszczeń majątkowych, trzyma się określenia wykonanie orzeczenia. Dzieje się tak przede wszystkim dla uniknięcia skojarzenia egzekucji z karą śmierci, utrwalonego w języku polskim od stuleci.

EGZEKUCYJNE POSTĘPOWANIA SĄDOWE:

W dziedzinie prawa cywilnego mianem egzekucji określa się skrótowo egzekucyjne postępowanie sądowe. Jest ono kolejnym po postępowaniu rozpoznawczym stadium procedury. Mamy tu do czynienia z postępowaniem wykonawczym, zmierzającym do uzyskania przez wierzyciela od dłużnika należnego świadczenia przy użyciu zagwarantowanych prawem środków przymusu, jeśli nie da się uzyskać tego samego dobrowolnie. Sprawy egzekucyjne należą do właściwości sądów rejonowych i działających przy tych sądach komorników. W praktyce większość czynności wykonuje komornik, z wyjątkiem oczywiście tych, które zostały zastrzeżone dla sądu, stanowiącego jednocześnie organ nadzorujący czynności komornika.

KOSZTY SĄDOWE:
Koszty sądowe to koszty związane ze wszczęciem, prowadzeniem i zakończeniem postępowania cywilnego w danej sprawie. Przypadają od uczestnika postępowania na rzecz sądu i stanowią ekwiwalent za czynności sądu jako organu państwa. Koszty sądowe obejmują opłaty i wydatki. Do uiszczenia kosztów sądowych obowiązana jest strona, która wnosi do sądu pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki. Przez pismo wnoszone do sądu rozumie się również składany ustnie do protokołu

 

Adres korespondencyjny

VINDEX- WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

Adres: Frycza Modrzewskiego 5B83-000 Pruszcz Gdański

Telefon: +48.0793009990


Lokalizacja

Formularz kontaktowy

 ______   ___         ___  
 /_  _//  / _ \\  ____   / _ \\ 
  | ||  | / \ || |  \\  / //\ \\ 
 _| ||  | \_/ || | [] || | ___ ||
 /__//   \___//  | __// |_|| |_||
 `--`    `---`  |_|`-`  `-`  `-` 
           `-`